Privacy Policy

Artikel 1 : Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten door CANTATA (CANTATA BVBA, met vennootschapszetel te Wijnegem Shop Eat Enjoy, Shop 302, Turnhoutsebaan 5, 2110 Wijnegem, en met ondernemingsnummer 0664.715.165)

Deze voorwaarden gelden met uitsluiting van alle andere voorwaarden en in het bijzonder van de algemene voorwaarden van de klant. Deze algemene voorwaarden gelden eveneens als aanvulling op alle overeenkomsten die tussen de partijen worden gesloten. Indien in een specifieke schriftelijke overeenkomst (al dan niet uitdrukkelijk) wordt afgeweken van de algemene voorwaarden of hiermee niet verenigbaar is, heeft de specifieke overeenkomst voorrang, ook indien zij de aanvaarding van de algemene voorwaarden voorafgaat.

Elke afwijking van deze voorwaarden is slechts geldig mits zij gebeurt op basis van een schriftelijke overeenkomst die door beide partijen werd ondertekend.

Mochten één of meerdere clausules of een deel van de clausules van deze voorwaarden niet geldig zijn of mocht er een uitdrukkelijke afwijking op zijn toegestaan, doet zulks geen afbreuk aan de geldigheid en de toepasselijkheid van de overige clausules van deze voorwaarden. In dit geval dient de ongeldige bepaling gematigd te worden tot hetgeen wettelijk is toegestaan.

 

Artikel 2 : Overeenkomsten, annulatie en aanbiedingen

De overeenkomst tussen de partijen komt slechts tot stand na uitdrukkelijke bevestiging en acceptatie (per e-mail op het adres contact@cantata.be) van de bestelling door CANTATA.

CANTATA is gerechtigd de bestelling te weigeren of bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling door CANTATA niet wordt geaccepteerd, dan wordt dit door CANTATA binnen 48 uur meegedeeld na ontvangst van de bestelling.

Gehele of gedeeltelijke annulatie van de bestelling zal, onverminderd de toepassing van artikel 8 van deze voorwaarden als contractbreuk worden beschouwd. In dit geval zal CANTATA gerechtigd zijn op integrale vergoeding uitwinning van reeds gemaakte kosten en van gederfde winst. Deze wordt forfaitair vastgesteld op 10% van de overeengekomen verkoopprijs in geval van annulatie van standaard goederen binnen de eerste week na bestelling en van 30% van de overeengekomen verkoopprijs van de bestelde goederen in geval van latere annulatie, onverminderd het recht van CANTATA om bijkomende schadevergoeding te eisen.

In geval van speciale bestellingen of bestellingen buiten stock is de klant bij annulatie een vergoeding verschuldigd die forfaitair bepaald is op 100% van de overeengekomen verkoopprijs van de bestelde goederen, onverminderd het recht van CANTATA om schadevergoeding te eisen.

Elke wijziging van de bestelling door de klant na de totstandkoming van de overeenkomst kan een aanpassing meebrengen van prijs en/of leveringstermijn.

Alle aanbiedingen van CANTATA zijn vrijblijvend en gebeuren onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten.

Informatie, afbeeldingen, mededelingen via email, telefonisch, mondeling of de website verstrekt met betrekking tot promoties en kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk gedaan. Afwijkingen kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

 

Artikel 3 : Prijzen

Alle vermelde prijzen zijn in Euro (EUR), inclusief BTW (6%, 21% afhankelijk van type product) en eventuele andere taksen. Maar exclusief verzendkosten.

Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

 

Artikel 4: Betaling

Alle overeenkomsten worden geacht gesloten te zijn op de zetel van CANTATA waar eveneens alle facturen betaalbaar zijn.

CANTATA kan haar klanten voorschotten vragen.

CANTATA behoudt zich het recht voor ten aanzien van de professionele klanten de prijzen aan te passen aan substantiële toename van haar vaste en/of variabele kosten (o.a. de kost van grondstoffen, brandstof, arbeid e.d.m.).

Behoudens afwijkende regeling conform art. 1.3., dienen alle facturen betaald te worden binnen de 30 kalenderdagen vanaf ontvangst van de factuur. Voorschot-facturen dienen binnen de week na ontvangst van de factuur betaald te zijn.

Niet-tijdige betaling maakt alle vorderingen van CANTATA ten opzichte van de klant, zelfs indien die nog niet vervallen zijn, onmiddellijk opeisbaar zonder verdere ingebrekestelling. En geeft CANTATA, van rechtswege zonder enige aanmaning, recht op intresten a rato van 1 % per maand vanaf de vervaldag en een forfaitaire schadevergoeding van 12 % van het factuurbedrag met een minimum van 50 EUR en dit onverminderd het recht van CANTATA om bijkomstige schade te bewijzen en er vergoeding voor te eisen en het recht van CANTATA om de overeenkomst te beëindigen. Bij niet-nakoming door CANTATA is de klant gerechtigd op een gelijkaardige vergoeding.

De klant blijft in alle gevallen hoofdelijk en voor alle sommen aansprakelijk voor de betaling van de facturen van CANTATA, ook indien CANTATA aanvaard heeft de facturen op te maken op naam van derden.

Niet-tijdige betaling van de volledige openstaande vorderingen geeft CANTATA, onverminderd de toepassing van artikel 8, het recht om elke levering van goederen of diensten op te schorten, ongeacht of de opeisbare schulden betrekking hebben op de diensten of goederen waarvoor de levering wordt opgeschort.

 

Artikel 5 : Levering

De leveringstermijn die door CANTATA aan de klant wordt meegedeeld is een loutere indicatie en overschrijding ervan geeft geen recht op schadevergoeding of aanspraak op andere rechten. Deze bepaling doet geen afbreuk aan de gemeenrechtelijke bepalingen ten aanzien van consumenten.

In geval de partijen ten uitzonderlijke titel, een bindende leveringstermijn zouden hebben voorzien zal de klant met uitsluiting van elke andere vordering of vergoeding enkel gerechtigd zijn om de bestelling kosteloos te ontbinden in geval de effectieve leveringsdatum de oorspronkelijk vooropgestelde leveringsdatum met meer dan 30 kalenderdagen overschrijdt. Eventuele betaalde voorschotten m.b.t. geannuleerde bestelling zullen door CANTATA worden teruggestort. Deze regeling doet geen afbreuk aan de gemeenrechtelijke regeling voor zover de klant een consument is.

Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst, geschiedt de levering door afgifte van de goederen in de winkel van CANTATA (ex works) te Wijnegem of te Sint-Niklaas. Het transport van de goederen gebeurt op eigen risico van de klant en de kosten van het transport van de goederen zijn steeds voor rekening van de klant. Deze regeling geldt onverminderd de gemeenrechtelijke regeling voor zover de klant consument is.

De goederen worden geleverd op het adres dat door de klant als leveringsadres wordt opgegeven bij bestelling. Indien geen leveringsadres werd opgegeven gebeurd de levering op het huisadres.

 

Artikel 6 : Eigendomsrecht en risico-overdracht

De overdracht van het risico gebeurt steeds op het moment en op de plaats van de levering, ongeacht het moment van de overdracht van de eigendom. Deze regel geldt onverminderd het gemeen recht indien de klant consument is.

De overdracht van de eigendom gebeurt op het moment van de volledige betaling van de hoofdsom, intresten en andere kosten door de klant. Tot zolang is de klant niet gerechtigd de geleverde goederen te vervreemden, met enig zakelijk recht, inbegrepen pand, te bezwaren en kan CANTATA deze bij voorrang terugnemen. De klant zal erover waken dat de identificatie van de goederen steeds mogelijk blijft. Deze clausule van eigendomsvoorbehoud is ook van toepassing in geval van faillissement voor zover de goederen zich in natura bij de klant bevinden. Wanneer de goederen toch vervreemd of verwerkt zouden zijn, zal CANTATA gesubrogeerd zijn in de rechten van de klant resp. een volgrecht hebben; waarvoor de klant zich sterk maakt resp. garandeert dat die uitgeoefend zullen kunnen worden.

 

Artikel 7 : Klachten en garantie

Het protest tegen facturen dient op straffe van verval van het recht om te protesteren gemotiveerd per aangetekend schrijven te gebeuren binnen 8 kalenderdagen na de factuurdatum.

Onverminderd hetgeen hiervoor bepaald is, dient elke klacht voor zichtbare gebreken, ontbrekende goederen, of niet-conforme levering gemotiveerd en per aangetekend schrijven of per e-mail (contact@cantata.be) met ontvangstbevestiging te worden verzonden uiterlijk de dag van de levering. Bij gebreke aan een klacht binnen voormelde termijnen geldt ieder (verder) gebruik en zelfs een gedeeltelijke ingebruikneming van de goederen of van de resultaten van de geleverde diensten onweerlegbaar als een daad van goedkeuring of aanvaarding. Voor zover de klant een consument is, doet deze regeling geen afbreuk aan het gemeen recht.

Klachten betreffende verborgen gebreken moeten omstandig gemotiveerd en per aangetekend schrijven of per e-mail (contact@cantata.be) met ontvangstbevestiging verzonden worden aan CANTATA binnen de 8 kalenderdagen na ontdekking ervan en in ieder geval binnen het jaar na het plaatsen van de bestelling. Buiten deze termijn kan geen geldige klacht ingediend worden. Voor zover de klant een consument is, doet deze regeling geen afbreuk aan het gemeen recht.

In het geval van een rechtmatige, gegronde klacht behoudt CANTATA zich het recht voor om naar haar keuze de goederen te herstellen of te vervangen in plaats van over te gaan tot enige creditering. Voor zover de klant een consument is, doet deze regeling geen afbreuk aan het gemeen recht.

Behoudens in het geval van bedrog in hoofde van CANTATA, is haar aansprakelijkheid in het geval van een rechtmatige, gegronde klacht beperkt tot de directe bewezen schade van de klant. CANTATA is nooit aansprakelijk voor ongevallen of schade veroorzaakt aan personen of zaken van derden, noch voor de schade te wijten aan zichtbare of verborgen gebreken van de geleverde goederen of werken of andere tekortkomingen, indien deze geheel of gedeeltelijk te wijten zijn aan het niet respecteren door de klant of diens aangestelden (andere dan CANTATA) van de normale gebruiksvoorwaarden en/of in acht te nemen voorzichtigheid. CANTATA kan ook nooit aansprakelijk zijn voor indirecte schade waaronder, maar niet beperkt tot gevolgschade, schade wegens winstderving, schade wegens bedrijfsstagnatie etc. In ieder geval is de aansprakelijkheid van CANTATA beperkt tot de prijs van de bestelling zoals bepaald in de overeenkomst. Voor zover de klant een consument is, doet deze regeling geen afbreuk aan het gemeen recht.

CANTATA waarborgt de door haar geleverde goederen tegen fabricage gebreken conform de garantie verstrekt door de leverancier-fabrikant (dewelke de klant verklaart voldoende te kennen).

Onverminderd artikel 5 heeft de klant-consument recht op een garantie gedurende 2 jaar vanaf de ontvangst van het goed. Deze garantie kan in geen geval ingeroepen worden voor wijzigingen aan of kenmerken van het gekochte product die het gevolg zijn van natuurlijke processen waarop CANTATA geen vat heeft.

Aanspraak op de garantie vervalt indien derden of de klant zonder toestemming van CANTATA herstel- of andere werkzaamheden aan het door CANTATA geleverde hebben verricht of hebben laten verrichten.

Voor zover CANTATA zich ertoe verbonden heeft diensten te leveren aan de klant, betreft het steeds een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis.

 

Artikel 8 : Herroepingsrecht

CANTATA BVBA Wijnegem Shop Eat Enjoy, Shop 302, Turnhoutsebaan 5, 2110 WIjnegem

De klant-consument die een bestelling plaatst via de webshop heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt, of in het geval van een levering van verschillende onderdelen, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant via een ondubbelzinnige verklaring per aangetekende post of per e-mail (contact@cantata.be) gericht aan bovenvermeld adres CANTATA op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de verklaring te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Als de klant de overeenkomst herroept, ontvangt hij alle betalingen die tot op dat moment gedaan zijn terug, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de klant voor een andere wijze van levering dan de door CANTATA geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat CANTATA op de hoogte is gesteld van de verklaring. In ieder geval zullen de klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

CANTATA heeft echter het recht te wachten met terugbetaling tot zij de goederen heeft teruggekregen, of tot de klant heeft aangetoond dat de goederen werden teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. De klant dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop de klant de verklaring tot herroeping heeft verstuurd terug te zenden of te overhandigen op bovenstaand adres. De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen worden betaald door de klant. De klant is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Dit herroepingsrecht geldt niet voor volgens specificaties van de klant vervaardigde producten, voor goederen met een beperkte houdbaarheidsdatum (waaronder maar niet beperkt tot koffiebonen en gemalen koffie, thee en andere voedingswaren) waarvan de verpakking werd geopend.

De herroeping kan gebeuren volgens het volgende model, te versturen per aangetekende zending of per e-mail (contact@cantata.be) aan het adres CANTATA: “Ik deel U hierbij mee dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (X), besteld op (X), ontvangen op (X), met bestelling nummer (X) herroep.” Gevolgd door de naam, het adres en de handtekening van de klant en de datum.

Verdere inlichtingen kan u vinden op de pagina Retourneren.

 

Artikel 9 : Overmacht en imprevisie

De gevallen van overmacht, ongeacht of deze tijdelijk of definitief de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken, schorsen of doven van rechtswege de verplichtingen van CANTATA uit (naargelang de keuze van CANTATA) en ontslaan haar van elke aansprakelijkheid en/of schade die hierdoor zou kunnen ontstaan. Worden beschouwd als gevallen van overmacht in hoofde van CANTATA: beslissingen of handelingen van derden (waaronder de openbare overheid) die de uitvoering van de overeenkomst substantieel bemoeilijken, stakingen, vertragingen in of uitblijven van leveringen van leveranciers, alsmede elke oorzaak onafhankelijk van de wil van CANTATA, waardoor de productie, de levering of het transport onmogelijk is. Deze opsomming is niet limitatief.

Aangezien de verbintenis van de klant jegens CANTATA in essentie een betalingsverplichting uitmaakt, wordt overmacht in hoofde van de klant hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 10 : Intellectuele Rechten

De klant verbindt zich ertoe alle intellectuele eigendomsrechten of exclusieve gebruiksrechten van deze intellectuele rechten waaronder, maar niet beperkt tot logo’s, merken en auteursrechten die CANTATA toebehoren te zullen eerbiedigen en onder meer geen labels of logo’s van CANTATA weg te halen of te bedekken.

Inbreuken op artikel 10.1. maken een contractuele wanprestatie uit die aanleiding kan geven tot ontbinding van de overeenkomst en tot schadevergoeding. Elke inbreuk geeft in ieder geval recht op een schadevergoeding van 5.000,00 EUR per vastgestelde inbreuk, onverminderd het recht van CANTATA om een hogere schadevergoeding te bekomen voor zover zij hiervoor het vereiste bewijs leveren.

 

Artikel 11 : Toepasselijk Recht

Alle overeenkomsten gesloten met CANTATA worden enkel beheerst door Belgisch recht, met uitsluiting van de toepassing van het C.I.S.G..

In geval van een geschil omtrent de totstandkoming, de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering en/of de beëindiging van voormelde overeenkomsten, zijn de rechtbanken van de zetel van CANTATA uitsluitend bevoegd. CANTATA behoudt zich echter het recht voor om ieder geschil voor te leggen aan de rechtbank van de zetel van de klant.

Dit beding doet geen afbreuk aan art. 624, eerste lid Ger.W. in het geval de klant consument is. Dit geldt onverminderd de mogelijkheid van de klant-consument om beroep te doen op de speciale bemiddelingsregeling voor consumenten, waarover meer informatie gevonden kan worden op https://webgate.ec.europa.eu/odr/

 

Bestelling & levering

Binnen 3 werkdagen verzonden

Als je via onze webshop een bestelling plaatst, doen wij al het mogelijke om deze de volgende werkdag vanuit onze winkel te Wijnegem te versturen. Je pakketje ontvang je dan maximaal 3 werkdagen nadien, via bpost.

Aarzel niet om bij vragen of opmerkingen onze medewerkers aan te spreken in de winkel. Zij hebben jouw pakket gemaakt en verstuurd.

 

Kosten bij verzending

Bestellingen met leveradres in België kosten standaard € 4,95 , voor Nederland is dit € 5,95.

Tijdelijk vallen de verzendkosten bij bestellingen boven de € 30,00 weg in België, in Nederland valt deze weg bij bestellingen boven € 45,00.

Verstuurd via Bpost

Alle pakketten worden met de pakketservice van bpost verstuurd.

Kies je de optie “Levering in een Bpost Pickup Point”? Dan wordt jouw dichtstbijzijnde pickup point automatisch geselecteerd. Dit adres kan gewijzigd worden via de bpost e-mail volgend op jouw bestelling.

Benieuwd naar pickup points in jouw buurt? Raadpleeg: Bpost in uw buurt.

 

Kies je de optie “Levering aan huis of een zakelijk adres”? Dan wordt je levering automatisch geregistreerd bij het afronden van je bestelling.

 

Aarzel niet om ons te contacteren bij vragen.

Bestelling controleren

Controleer altijd je winkelmandje voordat je jouw bestelling afrondt. Nadat je al je gegevens hebt ingevuld kan je de verzendwijze kiezen.

Betalen en afronden

Via onze webshop is het mogelijk om met Bancontact, MisterCash, Visa, Mastercard, iDeal of Maestro te betalen. Na het kiezen van eerst je verzendwijze en daarna je betalingswijze klik je op “bestelling voltooien” en hierna start het betalingsproces.

Geen internetbankieren?

Geen probleem! Betalen kan ook via overschrijving. Kies bij betalingswijze voor “Bank transfer (IBAN).” Pas nadat we je betaling hebben ontvangen via overschrijving, verzenden we je bestelling.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen in de winkel voor meer informatie.

 

Verzending naar het buitenland

Naast België leveren we ook in Nederland. Gratis levering in een Bpost Pickup Point in Nederland kan vanaf € 40,00. Jouw dichtstbijzijnde pickup point wordt automatisch geselecteerd. Dit adres kan eenvoudig gewijzigd worden via de bpost e-mail volgend op jouw bestelling. Benieuwd naar pickup points in jouw omgeving? Raadpleeg: Bpost in uw buurt.

Gratis levering van jouw bestelling aan huis of een zakelijk adres in Nederland vanaf € 45,00. Neem contact op met onze winkel (+32 (0)3 353 65 60) bij vragen of voor meer informatie rond levering in het buitenland.

Verkooppunten

Al onze producten zijn te koop in onze flagship store te Wijnegem Shop Eat Enjoy (Turnhoutsebaan 5, 2110 Wijnegem, België - Shop 302, ingang dakparking 3, naast ’t Binnenhof) en in onze tweede winkel te Waasland Shopping (Kapelstraat 100, 3100 Sint-Niklaas, België - Shop 64).

Levering 2 à 3 dagen na verzending

Wanneer je pakketje onze winkel verlaat, ontvang je per e-mail het traceringsnummer van jouw bestelling (controleer ook de map met ongewenste e-mail). Met de code kan je volgen waar jouw pakketje zich bevindt en wanneer jouw bestelling wordt aangeboden door bpost. Doorgaans wordt een pakket 2 of 3 werkdagen nadien afgeleverd.

Wanneer kan ik mijn bestelling ophalen bij een Bpost Pickup Point?

Je ontvangt per e-mail een traceringsnummer. Met deze code kan je in de gaten houden wanneer jouw bestelling geleverd wordt. Daarnaast ontvang je van bpost een e-mail op het moment dat jouw bestelling afgehaald kan worden bij een bpost pickup point.

Ik heb mijn bestelling niet ontvangen

Komt jouw bestelling niet aan? Neem dan contact op via onze website of spreek één van onze medewerkers aan in de winkel.

 

Mijn bestelling klopt niet

Wanneer je bestelling niet klopt, kan je ons steeds contacteren via de website of één van onze medewerkers in de winkel aanspreken. Wij doen het nodige om u zo snel mogelijk verder te helpen.

Kan ik een bestelling annuleren of aanpassen?

Ons geautomatiseerd systeem leent zich er niet toe manueel bestellingen aan te passen of te annuleren. Controleer je bestelling goed voordat je afrondt. Bij aanpassingen of vragen kan u ons steeds via de website contacteren of één van onze medewerkers in de winkel aanspreken.

 

Retourneren

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening.

Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, moet het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan CANTATA geretourneerd worden.

Dit herroepingsrecht geldt niet voor volgens specificaties van de klant vervaardigde producten, voor goederen met een beperkte houdbaarheidsdatum (waaronder maar niet beperkt tot koffiebonen en gemalen koffie, thee en andere voedingswaren) waarvan de verpakking werd geopend.

Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via contact@cantata.be. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Meer info omtrent het herroepingsrecht vindt u in artikel 8 van de algemene voorwaarden.

 

Privacyverklaring

Privacybeleid

CANTATA hecht belang aan uw privacy

In geval de gebruiker van de website om persoonlijke informatie gevraagd wordt:

De verantwoordelijke voor de verwerking, CANTATA BVBA respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden: ons klantenbeheer, verwerking van bestelling, versturen van nieuwsbrieven, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, reclame- of marketingdoeleinden. Deze lijst is niet limitatief.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan CANTATA BVBA, Wijnegem Shop Eat Enjoy, Shop 302, Turnhoutsebaan 5, 2110 Wijnegem, contact@cantata.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot CANTATA BVBA, Wijnegem Shop Eat Enjoy, Shop 302, Turnhoutsebaan 5, 2110 Wijnegem, contact@cantata.be.

CANTATA BVBA kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar deze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden van onze nieuwsbrief.

Overmaken aan derden

We delen enkel de persoonsgegevens die onze partners nodig hebben om hun diensten te kunnen aanbieden.

Om beveiligde transacties te kunnen uitvoeren en om uw bestelling te kunnen versturen delen wij uw gegevens met onze betaalproviders en distributeurs.

Wettelijke verplichtingen zorgen er soms ook voor dat we uw gegevens dienen vrij te geven.

Bewaring

 

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen.

 

Het gebruik van “cookies”

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

Disclaimer

Deze website is eigendom van CANTATA BVBA.

Contactgegevens:

Adres maatschappelijk zetel: Wijnegem Shop Eat Enjoy, Shop 302, Turnhoutsebaan 5, 2110

Wijnegem

Telefoon: +32 3 353 65 60

E-mail: contact@cantata.be

Ondernemingsnummer: BTW BE 0664.715.165

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden;

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan CANTATA BVBA of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

CANTATA BVBA levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal naam onderneming de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

CANTATA BVBA kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. CANTATA BVBA geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

CANTATA BVBA kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

CANTATA BVBA verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van de zetel van CANTATA BVBA bevoegd.