Voorwaarden

Algemeen

 1. De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten door CANTATA (CANTATA BVBA, met vennootschapszetel te Wijnegem Shop Eat Enjoy, Shop 302, Turnhoutsebaan 5, 2110 Wijnegem, en met ondernemingsnummer 0664.715.165)
 2. Deze voorwaarden gelden met uitsluiting van alle andere voorwaarden en in het bijzonder van de algemene voorwaarden van de klant. Deze algemene voorwaarden gelden eveneens als aanvulling op alle overeenkomsten die tussen de partijen worden gesloten. Indien in een specifieke schriftelijke overeenkomst (al dan niet uitdrukkelijk) wordt afgeweken van de algemene voorwaarden of hiermee niet verenigbaar is, heeft de specifieke overeenkomst voorrang, ook indien zij de aanvaarding van de algemene voorwaarden voorafgaat.
 3. Elke afwijking van deze voorwaarden is slechts geldig mits zij gebeurt op basis van een schriftelijke overeenkomst die door beide partijen werd ondertekend.
 4. Mochten één of meerdere clausules of een deel van de clausules van deze voorwaarden niet geldig zijn of mocht er een uitdrukkelijke afwijking op zijn toegestaan, doet zulks geen afbreuk aan de geldigheid en de toepasselijkheid van de overige clausules van deze voorwaarden. In dit geval dient de ongeldige bepaling gematigd te worden tot hetgeen wettelijk is toegestaan.

 

Bestellingen – Annulatie

 1. De overeenkomst tussen de partijen komt slechts tot stand na uitdrukkelijke bevestiging (per e-mail op het adres contact@cantata.be) van de bestelling door CANTATA.
 2. Gehele of gedeeltelijke annulatie van de bestelling zal, onverminderd de toepassing van art. 8 van deze voorwaarden als contractbreuk worden beschouwd. In dit geval zal CANTATA gerechtigd zijn op integrale vergoeding van reeds gemaakte kosten en van gederfde winst. Deze wordt forfaitair vastgesteld op 10% van de overeengekomen verkoopprijs in geval van annulatie van standaardgoederen binnen de eerste week na bestelling en van 30% van de overeengekomen verkoopprijs van de bestelde goederen in geval van latere annulatie, onverminderd het recht van CANTATA om meerdere schade te eisen en er vergoeding voor te vorderen. In geval van speciale bestellingen of bestellingen buiten stock is de klant bij annulatie een vergoeding verschuldigd die forfaitair bepaald is op 100% van de overeengekomen verkoopprijs van de bestelde goederen, onverminderd het recht van CANTATA om meerdere schade te eisen en er vergoeding voor te vorderen. In geval de klant een consument is, zal CANTATA bij annulatie van de bestelling zonder reden of fout te wijten aan de klant, een soortgelijke schadevergoeding verschuldigd zijn aan de klant.
 3. Elke wijziging van de bestelling door de klant na de totstandkoming van de overeenkomst kan een aanpassing meebrengen van prijs en/of leveringstermijn.

 

Levering - uitvoering

 1. De leveringstermijn die door CANTATA aan de klant wordt meegedeeld is louter informatief en niet bindend. Vertraging in de levering kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding in hoofde van de klant en kan geen grond zijn voor ontbinding van de overeenkomst of weigering van de levering. Deze bepaling doet geen afbreuk aan de gemeenrechtelijke bepalingen ten aanzien van consumenten.
 2. In geval de partijen ten uitzonderlijke titel, conform artikel 1.3., een bindende leveringstermijn zouden hebben voorzien zal de klant met uitsluiting van elke andere vordering of vergoeding enkel gerechtigd zijn om van de bestelling af te zien in geval de effectieve leveringsdatum de oorspronkelijk vooropgestelde leveringsdatum met meer dan 30 kalenderdagen overschrijdt. Eventuele betaalde voorschotten m.b.t. geannuleerde bestelling zullen door CANTATA worden teruggestort. Deze regeling doet geen afbreuk aan de gemeenrechtelijke regeling voor zover de klant een consument is.
 3. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst conform artikel 1.3., geschiedt de levering door afgifte van de goederen in de winkel van CANTATA (ex works) te Wijnegem. Het transport van de goederen gebeurt op eigen risico van de klant en de kosten van het transport van de goederen zijn steeds voor rekening van de klant. Deze regeling geldt onverminderd de gemeenrechtelijke regeling voor zover de klant consument is.

 

Betaling

 1. Alle overeenkomsten worden geacht gesloten te zijn op de zetel van CANTATA waar eveneens alle facturen betaalbaar zijn.
 2. CANTATA kan haar klanten voorschotten vragen.
 3. CANTATA behoudt zich het recht voor ten aanzien van de professionele klanten de prijzen aan te passen aan substantiële toename van haar vaste en/of variabele kosten (o.a. de kost van grondstoffen, brandstof, arbeid e.d.m.).
 4. Behoudens afwijkende regeling conform art. 1.3., dienen alle facturen betaald te worden binnen de 30 kalenderdagen vanaf ontvangst van de factuur. Voorschotfacturen dienen binnen de week na ontvangst van de factuur betaald te zijn.
 5. Niet-tijdige betaling maakt alle vorderingen van CANTATA ten opzichte van de klant, zelfs indien die nog niet vervallen zijn, onmiddellijk opeisbaar zonder verdere ingebrekestelling en geeft CANTATA, van rechtswege zonder enige aanmaning, recht op intresten a rato van 1 % per maand vanaf de vervaldag en een forfaitaire schadevergoeding van 12 % van het factuurbedrag met een minimum van 50 EUR en dit onverminderd het recht van CANTATA om meerdere schade te bewijzen en er vergoeding voor te eisen en het recht van CANTATA om de overeenkomst te beëindigen. Bij niet-nakoming door CANTATA is de klant gerechtigd op een gelijkaardige vergoeding.
 6. De klant blijft in alle gevallen hoofdelijk en voor alle sommen aansprakelijk voor de betaling van de facturen van CANTATA, ook indien CANTATA aanvaard heeft de facturen op te maken op naam van derden.
 7. Niet-tijdige betaling van de volledige openstaande vorderingen geeft CANTATA, onverminderd de toepassing van artikel 7, het recht om elke levering van goederen of diensten op te schorten, ongeacht of de opeisbare schulden betrekking hebben op de diensten of goederen waarvoor de levering wordt opgeschort.

 

Klachten en garantie

 1. Het protest tegen facturen dient op straffe van verval van het recht om te protesteren gemotiveerd per aangetekend schrijven te gebeuren binnen 8 kalenderdagen na de factuurdatum.
 2. Onverminderd hetgeen hiervoor bepaald is, dient elke klacht voor zichtbare gebreken, ontbrekende goederen, of niet-conforme levering gemotiveerd en per aangetekend schrijven of per e-mail met ontvangstbevestiging te worden verzonden uiterlijk de dag van de levering. Bij gebreke aan een klacht binnen voormelde termijnen geldt ieder (verder) gebruik en zelfs een gedeeltelijke ingebruikneming van de goederen of van de resultaten van de geleverde diensten onweerlegbaar als een daad van goedkeuring of aanvaarding. Voor zover de klant een consument is, doet deze regeling geen afbreuk aan het gemeen recht.
 3. Klachten betreffende verborgen gebreken moeten omstandig gemotiveerd en per aangetekend schrijven of per e-mail met ontvangstbevestiging verzonden worden aan CANTATA binnen de 8 kalenderdagen na ontdekking ervan en in ieder geval binnen het jaar na het plaatsen van de bestelling. Buiten deze termijn kan geen geldige klacht ingediend worden. Voor zover de klant een consument is, doet deze regeling geen afbreuk aan het gemeen recht.
 4. In het geval van een rechtmatige, gegronde klacht behoudt CANTATA zich het recht voor om naar haar keuze de goederen te herstellen of te vervangen in plaats van over te gaan tot enige creditering. Voor zover de klant een consument is, doet deze regeling geen afbreuk aan het gemeen recht.
 5. Behoudens in het geval van bedrog in hoofde van CANTATA, is haar aansprakelijkheid in het geval van een rechtmatige, gegronde klacht beperkt tot de directe bewezen schade van de klant. CANTATA is nooit aansprakelijk voor ongevallen of schade veroorzaakt aan personen of zaken van derden, noch voor de schade te wijten aan zichtbare of verborgen gebreken van de geleverde goederen of werken of andere tekortkomingen, indien deze geheel of gedeeltelijk te wijten zijn aan het niet respecteren door de klant of diens aangestelden (andere dan CANTATA) van de normale gebruiksvoorwaarden en/of in acht te nemen voorzichtigheid. CANTATA kan ook nooit aansprakelijk zijn voor indirecte schade waaronder, maar niet beperkt tot gevolgschade, schade wegens winstderving, schade wegens bedrijfsstagnatie etc. In ieder geval is de aansprakelijkheid van CANTATA beperkt tot de prijs van de bestelling zoals bepaald in de overeenkomst. Voor zover de klant een consument is, doet deze regeling geen afbreuk aan het gemeen recht.
 6. CANTATA waarborgt de door haar geleverde goederen tegen fabricagegebreken conform de garantie verstrekt door de leverancier-fabrikant (dewelke de klant verklaart voldoende te kennen).
 7. Onverminderd artikel 5.6. heeft de klant-consument recht op een garantie gedurende 2 jaar vanaf de ontvangst van het goed. Deze garantie kan in geen geval ingeroepen worden voor wijzigingen aan of kenmerken van het gekochte product die het gevolg zijn van natuurlijke processen waarop CANTATA geen vat heeft (bijvoorbeeld de beperkte houdbaarheid van natuurlijke producten of beperkte smaakverschillen inherent aan de gebruikte producten).
 8. Aanspraak op de garantie vervalt indien derden of de klant zonder toestemming van CANTATA herstel- of andere werkzaamheden aan het door CANTATA geleverde hebben verricht of hebben laten verrichten.
 9. Voor zover CANTATA zich ertoe verbonden heeft diensten te leveren aan de klant, betreft het steeds een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis.

 

Risico-overdracht – Eigendomsoverdracht

 1. De overdracht van het risico gebeurt steeds op het moment en op de plaats van de levering, ongeacht het moment van de overdracht van de eigendom. Deze regel geldt onverminderd het gemeen recht indien de klant consument is.
 2. De overdracht van de eigendom gebeurt op het moment van de volledige betaling van de hoofdsom, intresten en andere kosten door de klant. Tot zolang is de klant niet gerechtigd de geleverde goederen te vervreemden, met enig zakelijk recht, inbegrepen pand, te bezwaren en kan CANTATA deze bij voorrang terugnemen. De klant zal erover waken dat de identificatie van de goederen steeds mogelijk blijft. Deze clausule van eigendomsvoorbehoud is ook van toepassing in geval van faillissement voor zover de goederen zich in natura bij de klant bevinden. Wanneer de goederen toch vervreemd of verwerkt zouden zijn, zal CANTATA gesubrogeerd zijn in de rechten van de klant resp. een volgrecht hebben; waarvoor de klant zich sterk maakt resp. garandeert dat die uitgeoefend zullen kunnen worden.

 

Ontbinding

 1. CANTATA behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege ontbonden te beschouwen zonder voorafgaande ingebrekestelling in geval van faillissement, manifest onvermogen, (aanvraag tot) gerechtelijke reorganisatie of welkdanige belangrijke wijziging ook aan de financiële en/of juridische situatie van de klant die CANTATA redelijkerwijze kan doen twijfelen aan de mogelijkheid voor de klant om zijn financiële verplichtingen na te komen. In geval het vertrouwen van CANTATA in de solvabiliteit van de klant is geschokt door vorderingen in rechte tegen de klant of door andere manifeste acties die doen twijfelen aan of die het vertrouwen schenden in een goede uitvoering van de verbintenissen door de klant, behoudt CANTATA zich het recht voor om van de klant de nodige garanties te eisen. Indien de klant weigert, is CANTATA gerechtigd om de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren, onverminderd het recht van CANTATA om schadevergoeding te eisen. Indien de klant consument is, doet de regeling geen afbreuk aan het gemeen recht.
 2. CANTATA behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege ontbonden te beschouwen indien blijkt dat de klant een ernstige contractuele tekortkoming maakt of in gebreke blijft om een contractuele tekortkoming te beëindigen of te remediëren binnen de 30 kalenderdagen na schriftelijke ingebrekestelling hiertoe. Indien de klant consument is, wordt hem eenzelfde recht toegekend.
 3. In geval van ontbinding van de overeenkomst ten gevolge van een toerekenbare niet-nakoming in hoofde van de klant, zal de klant aan CANTATA een schadevergoeding verschuldigd zijn van 30% van de overeengekomen prijs van de diensten en/of goederen, onverminderd het recht van CANTATA om een hogere vergoeding te vorderen voor zover zij het bewijs hiervan bijbrengt. Indien de klant consument is, wordt hem een vergelijkbaar recht toegekend in het geval van een toerekenbare niet-nakoming in hoofde van CANTATA.

 

Herroepingsrecht

CANTATA BVBA Wijnegem Shop Eat Enjoy, Shop 302, Turnhoutsebaan 5, 2110 Wijnegem

De klant-consument die een bestelling plaatst via de webshop heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt, of in het geval van een levering van verschillende onderdelen, het laatste goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant via een ondubbelzinnige verklaring per aangetekende post of per e-mail gericht aan bovenvermeld adres CANTATA op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de verklaring te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Als de klant de overeenkomst herroept, ontvangt hij alle betalingen die tot op dat moment gedaan zijn terug, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de klant voor een andere wijze van levering dan de door CANTATA geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat CANTATA op de hoogte is gesteld van de verklaring. In ieder geval zullen de klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. CANTATA heeft echter het recht te wachten met terugbetaling tot zij de goederen heeft teruggekregen, of tot de klant heeft aangetoond dat de goederen werden teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. De klant dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop de klant de verklaring tot herroeping heeft verstuurd terug te zenden of te overhandigen op bovenstaand adres. De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen worden betaald door de klant. De klant is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Dit herroepingsrecht geldt niet voor volgens specificaties van de klant vervaardigde producten, voor goederen met een beperkte houdbaarheidsdatum (waaronder maar niet beperkt tot koffiebonen en gemalen koffie, thee en andere voedingswaren) waarvan de verpakking werd geopend. De herroeping kan gebeuren volgens het volgende model, te versturen per aangetekende zending of per e-mail aan het adres CANTATA: “Ik deel U hierbij mee dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (X), besteld op (X), ontvangen op (X), met bestelling nummer (X) herroep.” Gevolgd door de naam, het adres en de handtekening van de klant en de datum.

 

Overmacht en imprevisie

 1. De gevallen van overmacht, ongeacht of deze tijdelijk of definitief de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken, schorsen of doven van rechtswege de verplichtingen van CANTATA uit (naargelang de keuze van CANTATA) en ontslaan haar van elke aansprakelijkheid en/of schade die hierdoor zou kunnen ontstaan. Worden beschouwd als gevallen van overmacht in hoofde van CANTATA: beslissingen of handelingen van derden (waaronder de openbare overheid) die de uitvoering van de overeenkomst substantieel bemoeilijken, stakingen, vertragingen in of uitblijven van leveringen van leveranciers, alsmede elke oorzaak onafhankelijk van de wil van CANTATA, waardoor de productie, de levering of het transport onmogelijk is. Deze opsomming is niet limitatief.
 2. Aangezien de verbintenis van de klant jegens CANTATA in essentie een betalingsverplichting uitmaakt, wordt overmacht in hoofde van de klant hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Intellectuele rechten

 1. De klant verbindt zich ertoe alle intellectuele eigendomsrechten of exclusieve gebruiksrechten van deze intellectuele rechten waaronder, maar niet beperkt tot logo’s, merken en auteursrechten die CANTATA toebehoren te zullen eerbiedigen en ondermeer geen labels of logo’s van CANTATA weg te halen of te bedekken.
 2. Inbreuken op artikel 10.1. maken een contractuele wanprestatie uit die aanleiding kan geven tot ontbinding van de overeenkomst en tot schadevergoeding. Elke inbreuk geeft in ieder geval recht op een schadevergoeding van 5.000 EUR per vastgestelde inbreuk, onverminderd het recht van CANTATA om een hogere schadevergoeding te bekomen voor zover zij hiervoor het vereiste bewijs leveren.

 

Toepasselijk recht en bevoegdheid

 1. Alle overeenkomsten gesloten met CANTATA worden enkel beheerst door Belgisch recht, met uitsluiting van de toepassing van het C.I.S.G..
 2. In geval van een geschil omtrent de totstandkoming, de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering en/of de beëindiging van voormelde overeenkomsten, zijn de rechtbanken van de zetel van CANTATA uitsluitend bevoegd. CANTATA behoudt zich echter het recht voor om ieder geschil voor te leggen aan de rechtbank van de zetel van de klant. Dit beding doet geen afbreuk aan art. 624, eerste lid Ger.W. in het geval de klant consument is. Dit geldt onverminderd de mogelijkheid van de klant-consument om beroep te doen op de speciale bemiddelingsregeling voor consumenten, waarover meer informatie gevonden kan worden op https://webgate.ec.europa.eu/odr/